Deze website maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord

Ontwikkeling  |  Onderzoek  |  Kwaliteit  |  Ondersteunde Communicatie

Toetsingskader

Om te bepalen of een nieuw project door Stichting OOK-OC! wordt uitgevoerd is een toetsingskader opgesteld. Aan de hand van dit toetsingskader wordt bepaald of het project past bij de visie en missie van OOK-OC! en of dit project ook haalbaar en uitvoerbaar is. Dit toetsingskader bestaat uit verschillende onderdelen die hieronder verder uitgewerkt zijn:

  1. Levensloopbestendige dienstverlening
  2. De 5 kennisplatforms van Stichting Milo
  3. Beoordelingscriteria

In de onderstaande figuur is het toetsingskader weergegeven:

1. Levensloopbestendige dienstverlening

Een levensloopbestendige dienstverlening voor kinderen en volwassenen met een CMB staat centraal in de missie en visie van Stichting Milo. Dit betekent dienstverlening  gedurende alle levensfasen van de client. Tijdens het leven van de cliënt zijn er diverse transitiemomenten te definiëren. Dit zijn de zogenaamde verandermomenten in het leven en de omgeving van de cliënt. Bijvoorbeeld wanneer de cliënt van een KDC naar school gaat, van school naar dagbesteding, etc. Stichting Milo speelt in op dit soort transitiemomenten. Daarnaast dient tussen de transitiemomenten de cliënt en zijn omgeving zelfstandig verder te kunnen gaan, waar nodig ondersteund door Milo. Een eerste voorwaarde voor de uitvoering van een project binnen OOK-OC! is dus dat het een project betreft op een (transitie)moment in de levensloop van de cliënt resp. bijdraagt aan een verbeterde communicatie tussen de cliënt en zijn systeem.

2. De 5 kennisplatforms

De 5 kennisplatforms zijn platforms zoals gedefinieerd in de Milo Academy. Het zijn thema’s die relevant zijn voor de bepaling en inrichting van Product Dienst Combinaties (PDC’s) die ingezet worden voor het functioneren van cliënten op een of meer levensdomeinen. De door OOK-OC! aangenomen projecten moeten onder te brengen zijn in 1 van de 5 kennisplatforms, bij voorkeur meerdere kennisplatforms. In de meest ideale situatie past het project op alle 5 de platforms. Dit zorgt voor een zo breed mogelijk draagvlak binnen de visie en het handelingskader van Stichting Milo en OOK-OC!

De volgende kennisplatforms worden onderscheiden:

  1. Behandelingsfilosofie
  2. Technology Assessment (TA)
  3. Dynamisch Assessment (DA)
  4. Sociale netwerk empowerment
  5. Cliënttraject Planning

Download hieronder de volledige beschrijving van de 5 kennisplatforms:

3. Beoordelingscriteria

Naar analogie van de trechter van Dunning wordt via een aantal criteria beoordeeld of een projectaanvraag wel of niet door OOK-OC! uitgevoerd kan worden. De onderdelen ‘levensloopbestendige dienstverlening’  en ‘kennisplatforms’  maken deel uit van deze criteria.

De criteria zijn onder te verdelen in:

  1. Criteria betreffende de toetsing op de inhoud van de aanvraag
  2. Criteria betreffende de initiële vaststelling van de haalbaarheid van de aanvraag

De criteria hebben de kwalificatie ‘verplicht’ of ‘facultatief’.

Criteria betreffende de inhoud van een aanvraag

Verplicht/Faculatief

1. De onderzoeksvraag of probleemstelling heeft een relatie met de doelgroep CMB Verplicht
2. De onderzoeksvraag of probleemstelling valt onder een of meer van de 5 thema’s/kennisplatforms van Stichting Milo Verplicht
3. De onderzoeksvraag of probleemstelling vraagt om toegepast wetenschappelijk onderzoek en/of om (technologisch) ontwikkelingsgericht onderzoek op het gebied van Ondersteunende Communicatie (OC) Facultatief
4. De onderzoeksvraag heeft betrekking op resp. draagt bij tot verbetering van inclusie, participatie in de samenleving en stelt communicatie (zelf)redzaamheid en Ondersteunende Communicatie (OC) centraal bij het vinden van verbeteringen Verplicht
5. Het te onderzoeken probleem is redelijk eenvoudig om te zetten in uitvoerbare onderzoeksvragen Verplicht
6. De kern-expertise bevindt zich binnen Milo, OOK-OC! of de leerstoel OC van Radboud Universiteit resp. samenwerkingspartners waaronder Expertise Centrum Nederlands Verplicht

Criteria betreffende de initiele haalbaarheid van het project

Verplicht/Faculatief

1. Indien voor de aansturen en/of uitvoering van het onderzoek basiscapaciteit vanuit Milo en/of OOK-OC! nodig is, is deze beschikbaar resp. kan/moet deze capaciteit extern worden geworven Verplicht
2. De verwachting bestaat dat het project gefinancieerd kan worden Verplicht

Toets

Elke projectaanvraag wordt aan het toetsingskader getoetst. Op basis van de uitkomsten van de toets komt  de toetsingscommissie  tot een kwalitatief oordeel en besluit of een nadere uitwerking van de projectaanvraag zal plaatsvinden. Op basis van het dan opgestelde projectplan neemt de toetsingscommissie een go/no-go besluit.

Contact
Zoeken

Copyright © Stichting OOK-OC! | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud