Deze website maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord

Ontwikkeling  |  Onderzoek  |  Kwaliteit  |  Ondersteunde Communicatie

Partners

NSGK

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven. Dat is de droom van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. Met de projecten die het NSGK ondersteunt helpen zij kinderen en jongeren met een handicap om de drempels uit de weg te ruimen.

Het Fa-OC project binnen Stichting OOK-OC! wordt mede mogelijk gemaakt door de NSGK.

Revalidatiefonds

Het Revalidatiefonds is er voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking die hulp of ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijks leven, ongeacht aard of oorzaak. Het gaat om mensen die door een ongeluk, ziekte of door aangeboren letsel primair een lichamelijke beperking hebben. 

Wij helpen hen met revalideren en met het verbeteren van hun positie zodat zij zo normaal en zelfstandig mogelijk kunnen leven. De aanpassingen en voorzieningen die hiervoor nodig zijn, kosten vaak veel geld. Daarom initieert en financiert het Revalidatiefonds projecten gericht op onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en vervoer.

Het Fa-OC project binnen Stichting OOK-OC! wordt mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds.

VSBfonds

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Zij beogen daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

Zij brengen deze missie in de praktijk door bij het toekennen van donaties ondermeer de volgende algemene doelstellingen na te streven:

Ontmoeten

Wij willen bevorderen dat mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren.

Participeren

VSBfonds wil bevorderen dat een ieder kan deelnemen aan het sociale en economische leven onder condities die het welbevinden en individuele potenties stimuleren, zodat niemand wordt uitgesloten.

Het Fa-OC project binnen Stichting OOK-OC! wordt mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds.

Phelps Stichting

De Phelps Stichting voor spastici stelt zich ten doel de kwaliteit van leven te bevorderen van kinderen en volwassenen met spasticiteit ten gevolge van een aangeboren hersenbeschadiging. De stichting ondersteunt daartoe wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van spasticiteit en verbetering van behandelmethoden. De stichting helpt eveneens voorzieningen te realiseren die bijdragen aan het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van spastici. De subsidies van de stichting dienen geen individueel of particulier doel.

Het Fa-OC project binnen Stichting OOK-OC! wordt mede mogelijk gemaakt door de Phelps Stichting

Johanna Kinderfonds

Op eigen initiatief en op aanvraag ontwikkelt en ondersteunt het fonds wetenschappelijk onderzoek en projecten die een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Het kan hierbij gaan om projecten op het gebied van informatievoorziening, revalidatiezorg, werken, onderwijs en vrije tijd.

Het pilot-project Persoonlijk Visueel Portfolio wordt mede mogelijk gemaakt door het Johanna Kinderfonds.

Expertise Centrum Nederlands

Het Expertisecentrum Nederlands (EN) staat voor goed taalonderwijs en werkt aan een constante verbetering van het onderwijs in Nederland. Van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs. EN zijn experts in wetenschappelijk onderzoek naar effectief taalonderwijs en ontwikkelen praktisch inzetbare en vernieuwende oplossingen voor taalvraagstukken in de vorm van onder andere: trainingen, workshops, handreikingen en publicaties voor het onderwijs. Het EN draagt wetenschappelijke inzichten en praktische oplossingen aan voor problemen op het gebied van taal en denken in het onderwijs. De medewerkers van EN hebben ruime ervaring met onderzoeksactiviteiten door het verrichten van wetenschappelijk, toegepast onderzoek en beleids- en effectstudies. Het EN vertaalt wetenschappelijke inzichten naar ‘evidence based’ aanpakken en middelen voor onder meer leerkrachten, docenten en intern begeleiders, van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs.

Stichting Milo en Stichting OOK-OC! hebben in 2014 met EN een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het doel het gezamenlijk werven en uitvoeren van projecten ten behoeve van praktijk gestuurd onderzoek en de ontwikkeling van adaptieve onderwijs-/zorgprogramma’s voor kinderen en jongeren met ernstig, meervoudig bepaalde belemmering in de toegang tot communicatie, taalverwerving en geletterdheid. De projecten zijn gericht op valorisatie (omzetting van wetenschappelijke kennis naar praktijkkennis in de vorm van producten en diensten). Doel is te komen van ‘practice based evidence’ om te vormen tot ‘evidence based practice’. De expertise van EN op gebied van taalonderwijs en van Stichting Milo op het gebied van communicatie ontwikkeling en ondersteuning staan centraal in de samenwerking. Daarbij gaat het om het creëren van de best passende toegang tot ontwikkeling en leren vanuit de eigen leef- en woonomgeving.

Leerstoel Ondersteunde Communicatie

Prof. dr. Hans van Balkom aan de Radboud Universiteit Nijmegen vervult sinds 2010 de  bijzondere leeropdracht Ondersteunde Communicatie. Met deze leerstoel onderzoekt Van Balkom de mogelijkheden en effectiviteit van ondersteunde communicatie voor mensen met een meervoudige handicap.

De leerstoel is een initiatief van de BOSK, de vereniging van en voor ouders van gehandicapte kinderen en (jong)volwassenen met een handicap. De bijzondere leerstoel wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door Koninklijke Kentalis en de Stichting Milo.

Belang van onderzoek

Het onderzoek naar ondersteunde communicatie leidt tot nieuwe werkwijzen en hulpmiddelen waardoor deze mensen beter kunnen participeren in de samenleving. De afgelopen jaren deed Hans van Balkom onder andere onderzoek naar de manieren waarop kinderen met een verstandelijke en doof-verstandelijke beperking taal verwerven en leren lezen.

Komende jaren

In de komende jaren gaat het accent liggen op kennisoverdracht naar de praktijk en op onderzoeksonderwerpen zoals ondersteunde lees-leerontwikkeling voor (dove) kinderen met een verstandelijke beperking en ondersteunde communicatie voor meertalige kinderen met een meervoudige beperking.

Ondersteunde communicatie

Ondersteunde communicatie omvat gebarensets en gebarensystemen, pictogrammen of grafische symbolen, tastbare verwijzers, traditionele hulpmiddelen (schriften, borden, mappen), app’s en computerprogramma’s, technische en computer-gebaseerde toepassingen (bijvoorbeeld spraakcomputers en tablets, virtuele leeromgevingen).

Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie

Natuurlijk en vanzelf…..sprekend; taal is er gewoon. U denkt er misschien zelf nooit zo bij na.

Uit jezelf uit je jezelf; meestal in spraak, gelaatsuitdrukkingen, natuurlijke gebaren of schrift.

Maar wat als dat opeens niet meer kan?  Als een operatie, een ziekte, stoornis, ongeval het uiten of begrijpen niet meer mogelijk maken? In Nederland gaat het om ongeveer 500.000 personen en hun naaste omgeving. Milo is een zelfstandig behandel- en kenniscentrum dat voor al deze mensen passende oplossingen zoekt.

Oplossingen

Communicatie ondersteunende voorzieningen kunnen de oplossing bieden. Bij Ondersteunde Communicatie (OC) gaat het om vormen, methoden, technische oplossingen of hulpmiddelen waarbij alle zintuigen en uitingsvormen elkaar kunnen vervangen en ondersteunen. Denk aan pictogrammen, gebaren, tactiele verwijzers, low-tech of high-tech (computergebaseerde) communicatiehulpmiddelen voorzien van computerspraak.

Milo heeft als doel het ontwikkelen, uitvoeren, leveren en garanderen van continuïteit van kennis, cliëntgerichte en cliënt-ondersteunende zorg en dienstverlening op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC). Milo werkt transcategoriaal en multidisciplinair in plaats van doelgroep- of handicapspecifiek. Wij stellen het individu en zijn sociale omgeving centraal en zoeken vanuit behoeften en mogelijkheden naar de best passende communicatie ondersteuning.

Milo organiseert haar diensten aanvullend en ondersteunend in samenwerking met alle betrokkenen in zorg en onderwijs. Deze werkwijze zorgt ervoor dat wij in staat zijn om specialistische kennis bijeen te brengen, verder te ontwikkelen en beter toegankelijk te maken.

Zelfstandig behandelcentrum

Milo is in de kern een zelfstandig behandelcentrum. De koppeling met de leerstoel Ondersteunde Communicatie aan Radboud Universiteit zorgt voor wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening, kennisontwikkeling en –overdracht in de vorm van opleidingen, trainingen en coaching voor cliënten, ouders, zorgverleners, leerkrachten. Hiermee wordt bewerkstelligd dat Ondersteunde Communicatie breed toegankelijk wordt en naast de basale en medische zorg, een volwaardige plaats krijgt in zorg, onderwijs en andere vormen van dienstverlening.

Milo is een belangrijke opdrachtgever voor Stichting OOK-OC! teneinde, mede in samenwerking met de leerstoel ondersteunde communicatie en waar mogelijk met het Expertise Centrum Nederlands, evidence based behandelprogramma’s te ontwikkelen.   

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

NRO heeft het project GAS geven gefinancierd.

Contact
Zoeken

Copyright © Stichting OOK-OC! | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud